Chuyển hướng sử dụng “mỹ phẩm sạch” để theo kịp thế giới
24 Th9

Ngày nay, với nhiều công trình bảo vệ sự trong lành cho trái đất, người ta đã giảm tải sử dụng chất thải không thể tái chế, ni lông, nhựa,… Ngay cả mỹ phẩm cũng đã chuyển hướng sang “mỹ phẩm sạch”. Ở Việt Nam, cụm từ “mỹ…